ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบฟอร์ม
งป.01 แบบฟอร์มเสนอโครงการ (คู่มือ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.62 KB
งป.01 แบบฟอร์มเสนอโครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.1 KB
แบบสรุปกิจกรรมกลุ่ม-สาระ-งาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.78 KB
เอกสารหมายเลข1 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียนสวนศรีวิทยา กับ สพม.11 และสพฐ.
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.5 KB
เอกสารหมายเลข2 มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสวนศรีวิทยา ปีการศึกษา 2559
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 307 KB
เอกสารหมายเลข3 ตารางแสดงกิจกรรมจำแนกตามมาตรฐานตัวบ่งชี้
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.96 KB
งป.04-รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.15 KB
งป.04-รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม(คู่มือ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.07 KB
ขอกันเงินหลังวันที่ 15 ก.พ.60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.77 KB
แบบเสนอของบประมาณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.88 KB