ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สารสนเทศงานบุคคล
เอกสารงานบุคคล
กรมบัญชีกลาง
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 26/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1285795
Page Views 2319382
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

♦ วิสัยทัศน์ (Vision) ♦


           ภายในปี พ.ศ.2564โรงเรียนสวนศรีวิทยาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลบนพื้นฐาน  ของความเป็นไทย สู่ความเป็นพลโลก♦ พันธกิจ (Mission) ♦


พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  บนพื้นฐานของความเป็นไทย  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  ความสามารถ  ทักษะตามสมรรถนะ  และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล.