ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สารสนเทศงานบุคคล
เอกสารงานบุคคล
กรมบัญชีกลาง
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1285446
Page Views 2318720
นิยามองค์กร/เป้าประสงค์
นิยามองค์กร / เป้าประสงค์

♦ นิยามองค์กร ♦


"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ในการสร้างโอกาสและคุณภาพให้กับผู้เรียน"
♦ เป้าประสงค์(Corporate Objective/Goal)  ♦


1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  มีศักยภาพในการแข่งขัน

2. ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เห็นคุณค่า  สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมท้องถิ่น

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  ความสามารถ และทักษะตามสมรรถนะ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล

5. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน

6. โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา

7. ผู้รับบริการพึงพอใจ

.