ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เผยแพร่ผลงาน
นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 12/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 1180982
Page Views 2087219
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ (Missions)

พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

บนพื้นฐานของความเป็นไทย  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  ความสามารถ  ทักษะตามสมรรถนะ

และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

และยึดหลักธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์ (Corporate Objective/Goal)

1.       ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  มีศักยภาพในการแข่งขัน

2.       ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เห็นคุณค่า  สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมท้องถิ่น

3.       ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  ความสามารถ และทักษะตามสมรรถนะ และ

สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.       โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล

5.       โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน

6.       โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา

7.       ผู้รับบริการพึงพอใจ

.