ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 25/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1229116
Page Views 2222105
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ (Missions)

พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

บนพื้นฐานของความเป็นไทย  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  ความสามารถ  ทักษะตามสมรรถนะ

และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

และยึดหลักธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์ (Corporate Objective/Goal)

1.       ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  มีศักยภาพในการแข่งขัน

2.       ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เห็นคุณค่า  สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมท้องถิ่น

3.       ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  ความสามารถ และทักษะตามสมรรถนะ และ

สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.       โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล

5.       โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน

6.       โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา

7.       ผู้รับบริการพึงพอใจ

.