ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์ม bestpractice Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 247137
รายชื่อครู ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 226 KB 247235
เอกสารภายใน
แบบฟอร์มการตั้งค่าหน้ากระดาษหลักสูตรฯ Word Document ขนาดไฟล์ 9.93 KB 247947
กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 271 KB 247126
แบบฟอร์ม รายงานกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดโรงเรียนสวนศรีวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 247130
แบบฟอร์มแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) Word Document ขนาดไฟล์ 123 KB 247187
ตัวอย่างแผนการพัฒนาตนเอง(ID Plan) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.25 KB 255755
สัญญาจ้างอัตราจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 99.61 KB 247122
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 29.66 KB 247160
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน-เขต-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 17.98 KB 247125
แบบชี้วัดการปฏิบัติของข้าราชการครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา2559 Word Document ขนาดไฟล์ 37.39 KB 247127
แบบกระดาษ A4 Word Document ขนาดไฟล์ 913.47 KB 247130
แบบป้าย ขนาด A4 Word Document ขนาดไฟล์ 1014.55 KB 247138
แบบป้ายตั้งโต๊ะ ขนาด 30x9 cm Word Document ขนาดไฟล์ 100.01 KB 247131
แบบป้ายตั้งโต๊ะ ขนาด 30x8 cm Word Document ขนาดไฟล์ 100.2 KB 247110
แบบป้ายตั้งโต๊ะ ขนาด 30x7 cm Word Document ขนาดไฟล์ 83.21 KB 247136
แบบบันทึกการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 247087
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 238 KB 259388
ข้อมูลการไปราชการของครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 247272
สารสนเทศโรงเรียนสวนศรีวิทยา ปีการศึกษา 2557 ชุด 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.1 MB 247094
สารสนเทศโรงเรียนสวนศรีวิทยา ปีการศึกษา 2557 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 247251
กลยุทธ์ของโรงเรียน เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.83 KB 247145
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 1/2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 125.71 KB 247275
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.55 KB 247470
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 254.28 KB 247415
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 200.18 KB 247265
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 250075
เอกสารเผยแพร่
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 246944
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 246949
เอกสารทั่วไป
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.37 MB 247126
หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหาร หัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.71 KB 249088
ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 247467