ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์ม bestpractice Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 602
รายชื่อครู ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 226 KB 680
เอกสารภายใน
แบบฟอร์มการตั้งค่าหน้ากระดาษหลักสูตรฯ Word Document ขนาดไฟล์ 9.93 KB 1393
กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 271 KB 586
แบบฟอร์ม รายงานกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดโรงเรียนสวนศรีวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 587
แบบฟอร์มแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) Word Document ขนาดไฟล์ 123 KB 649
ตัวอย่างแผนการพัฒนาตนเอง(ID Plan) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.25 KB 7122
สัญญาจ้างอัตราจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 99.61 KB 580
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 29.66 KB 629
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน-เขต-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 17.98 KB 590
แบบชี้วัดการปฏิบัติของข้าราชการครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา2559 Word Document ขนาดไฟล์ 37.39 KB 594
แบบกระดาษ A4 Word Document ขนาดไฟล์ 913.47 KB 594
แบบป้าย ขนาด A4 Word Document ขนาดไฟล์ 1014.55 KB 605
แบบป้ายตั้งโต๊ะ ขนาด 30x9 cm Word Document ขนาดไฟล์ 100.01 KB 588
แบบป้ายตั้งโต๊ะ ขนาด 30x8 cm Word Document ขนาดไฟล์ 100.2 KB 575
แบบป้ายตั้งโต๊ะ ขนาด 30x7 cm Word Document ขนาดไฟล์ 83.21 KB 601
แบบบันทึกการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 555
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 238 KB 9868
ข้อมูลการไปราชการของครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 728
สารสนเทศโรงเรียนสวนศรีวิทยา ปีการศึกษา 2557 ชุด 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.1 MB 561
สารสนเทศโรงเรียนสวนศรีวิทยา ปีการศึกษา 2557 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 711
กลยุทธ์ของโรงเรียน เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.83 KB 610
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 1/2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 125.71 KB 735
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.55 KB 937
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 254.28 KB 882
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 200.18 KB 722
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 3526
เอกสารเผยแพร่
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 404
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 397
เอกสารทั่วไป
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.37 MB 577
หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหาร หัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.71 KB 2489
ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 919