ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์ม bestpractice Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 59
รายชื่อครู ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 226 KB 100
เอกสารภายใน
แบบฟอร์มการตั้งค่าหน้ากระดาษหลักสูตรฯ Word Document ขนาดไฟล์ 9.93 KB 272
กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 271 KB 86
แบบฟอร์ม รายงานกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดโรงเรียนสวนศรีวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 90
แบบฟอร์มแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) Word Document ขนาดไฟล์ 123 KB 128
ตัวอย่างแผนการพัฒนาตนเอง(ID Plan) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.25 KB 164
สัญญาจ้างอัตราจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 99.61 KB 91
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 29.66 KB 134
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน-เขต-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 17.98 KB 98
แบบชี้วัดการปฏิบัติของข้าราชการครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา2559 Word Document ขนาดไฟล์ 37.39 KB 109
แบบกระดาษ A4 Word Document ขนาดไฟล์ 913.47 KB 115
แบบป้าย ขนาด A4 Word Document ขนาดไฟล์ 1014.55 KB 100
แบบป้ายตั้งโต๊ะ ขนาด 30x9 cm Word Document ขนาดไฟล์ 100.01 KB 98
แบบป้ายตั้งโต๊ะ ขนาด 30x8 cm Word Document ขนาดไฟล์ 100.2 KB 96
แบบป้ายตั้งโต๊ะ ขนาด 30x7 cm Word Document ขนาดไฟล์ 83.21 KB 115
แบบบันทึกการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 85
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 238 KB 196
ข้อมูลการไปราชการของครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 194
สารสนเทศโรงเรียนสวนศรีวิทยา ปีการศึกษา 2557 ชุด 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.1 MB 86
สารสนเทศโรงเรียนสวนศรีวิทยา ปีการศึกษา 2557 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 216
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.29 MB 920
กลยุทธ์ของโรงเรียน เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.83 KB 131
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 1/2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 125.71 KB 266
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.55 KB 466
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 254.28 KB 367
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 200.18 KB 228
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 2438
เอกสารเผยแพร่
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.27 MB 90
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ RAR Archive ขนาดไฟล์ 62.77 KB 136
ผลการแข่งขันทักษะระดับเขตพื้นที่ 26 - 27 ส.ค. 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 652.67 KB 1067
เอกสารทั่วไป
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.37 MB 69
หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหาร หัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.71 KB 1721
ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 412