ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อครู ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 226 KB 41
แบบฟอร์ม bestpractice Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 14
เอกสารภายใน
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 2066
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 200.18 KB 182
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 254.28 KB 326
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.55 KB 426
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 1/2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 125.71 KB 222
กลยุทธ์ของโรงเรียน เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.83 KB 89
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.29 MB 856
สารสนเทศโรงเรียนสวนศรีวิทยา ปีการศึกษา 2557 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 175
สารสนเทศโรงเรียนสวนศรีวิทยา ปีการศึกษา 2557 ชุด 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.1 MB 44
ข้อมูลการไปราชการของครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 147
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 238 KB 152
แบบบันทึกการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 41
แบบป้ายตั้งโต๊ะ ขนาด 30x7 cm Word Document ขนาดไฟล์ 83.21 KB 68
แบบป้ายตั้งโต๊ะ ขนาด 30x8 cm Word Document ขนาดไฟล์ 100.2 KB 48
แบบป้ายตั้งโต๊ะ ขนาด 30x9 cm Word Document ขนาดไฟล์ 100.01 KB 53
แบบป้าย ขนาด A4 Word Document ขนาดไฟล์ 1014.55 KB 52
แบบกระดาษ A4 Word Document ขนาดไฟล์ 913.47 KB 65
แบบชี้วัดการปฏิบัติของข้าราชการครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา2559 Word Document ขนาดไฟล์ 37.39 KB 67
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน-เขต-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 17.98 KB 54
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 29.66 KB 72
สัญญาจ้างอัตราจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 99.61 KB 47
ตัวอย่างแผนการพัฒนาตนเอง(ID Plan) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.25 KB 117
แบบฟอร์มแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) Word Document ขนาดไฟล์ 123 KB 80
แบบฟอร์ม รายงานกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดโรงเรียนสวนศรีวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 42
กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 271 KB 38
แบบฟอร์มการตั้งค่าหน้ากระดาษหลักสูตรฯ Word Document ขนาดไฟล์ 9.93 KB 108
เอกสารเผยแพร่
ผลการแข่งขันทักษะระดับเขตพื้นที่ 26 - 27 ส.ค. 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 652.67 KB 1021
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ RAR Archive ขนาดไฟล์ 62.77 KB 91
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.27 MB 49
เอกสารทั่วไป
ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 364
หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหาร หัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.71 KB 1653
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.37 MB 19