ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ04   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
Adobe Acrobat Document พรบ ข้อมูลข้าวสารของข้าราชการ 2540และที่แก้ไขเพิ่มเติม2540   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
Adobe Acrobat Document พรบ คนพิการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.52 KB
Adobe Acrobat Document พรบ ระเบียบบริหาราชการ03   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.84 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การคุ้มครองเด็ก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.3 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ01   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ2542และที่แก้ไข   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาภาคบังคับ2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
Adobe Acrobat Document พรบการตั้งครรภ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91 KB
Adobe Acrobat Document พรบการศึกษาแห่งชาติ_2542ที่แก้ไขฉบันที่ 2pdf   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.89 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ03   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.02 KB
Adobe Acrobat Document พรบหอพัก_1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.05 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.84 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่-2พ.ศ.-2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.7 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่-3พ.ศ.-2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.2 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 254.74 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.92 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-2-พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.96 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการแฏิบัติหน้าที่-a   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.07 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบว่าด้วยทรงผม2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.77 KB
Adobe Acrobat Document ว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา-พ.ศ.-2548   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.6 KB
Adobe Acrobat Document ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาพ.ศ.-2548   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.4 KB
Adobe Acrobat Document เครื่อแบบนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.97 KB
Adobe Acrobat Document เอกสารการสอนแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 242.24 KB
Adobe Acrobat Document กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายบริหารการเงินฯ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.35 KB
Adobe Acrobat Document กฏกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.07 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่ง-คสช-11-2559   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.47 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่ง-คสช-12-2559   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.75 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่ง-คสช-16-2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.06 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่ง-คสช-17-2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.94 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่ง-คสช-19-2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.15 KB
Adobe Acrobat Document แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ 2557   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.86 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาข้นพื้นฐาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 296.86 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 499 KB
Adobe Acrobat Document แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการศึกษา ปีการศึกษา 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB
Adobe Acrobat Document คำสั่ง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 410.6 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่ง สพฐ.922-2561-การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรฯ 2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 242.9 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่ง สพฐ.921-2561 -ยกเลิก มฐ.และตชว.เทคโนโลยีของสาระการงานอาชีพฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 235.88 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 369.14 KB