ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนดำเนินงานประจำปี

Adobe Acrobat Document โครงการที่ 1 ระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.75 MB
Adobe Acrobat Document โครงการที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1006.66 KB
Adobe Acrobat Document โครงการที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 552.03 KB
Adobe Acrobat Document โครงการที่ 4 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายบริหารการเงินและสินทรัพย์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 519.15 KB
Adobe Acrobat Document โครงการที่ 5 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 824.97 KB
Adobe Acrobat Document โครงการที่ 6 ส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.13 MB
Adobe Acrobat Document โครงการที่ 7 ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.82 MB
Adobe Acrobat Document โครงการที่ 8 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 804.97 KB
Adobe Acrobat Document โครงการที่ 9 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 901.64 KB
Adobe Acrobat Document โครงการที่ 10 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 563.42 KB
Adobe Acrobat Document โครงการที่ 11 ส่งเสริมส่งเสริมการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.09 MB
Adobe Acrobat Document โครงการที่ 12 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การงานอาชีพ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 762.29 KB
Adobe Acrobat Document โครงการที่ 13 ส่งเสริมศักยภาพการกีฬานักเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.58 MB
Adobe Acrobat Document โครงการที่ 14 ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ศิลปะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.15 MB
Adobe Acrobat Document โครงการที่ 15 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 338.84 KB
Adobe Acrobat Document โครงการที่ 16 ส่งเสริมงานแนะแนว   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 718.41 KB
Adobe Acrobat Document โครงการที่ 17 ส่งเสริมศักยภาพการอ่านและการเรียนรู้   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 333.18 KB
Adobe Acrobat Document โครงการที่ 18 พัฒนางานอาคารสถานที่   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 389.56 KB
Adobe Acrobat Document โครงการที่ 19 ส่งเสริมประสิทธิภาพงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 730.14 KB