ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน บริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.49 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงการเงินฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 588.59 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือครู 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.26 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือนักเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยา ปีการศึกษา 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.29 MB
Adobe Acrobat Document แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.14 MB
Adobe Acrobat Document หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.81 MB
Adobe Acrobat Document สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 790.42 KB
Adobe Acrobat Document สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 804 KB
Adobe Acrobat Document สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 614.43 KB
Adobe Acrobat Document สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 706.52 KB
Adobe Acrobat Document ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 605.06 KB
Adobe Acrobat Document ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.15 MB
Adobe Acrobat Document ตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.61 MB
Adobe Acrobat Document มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง 2560)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.62 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.71 MB
Adobe Acrobat Document มาตรฐานการปฏิบัติงาน-รร.มัธยม2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB
Adobe Acrobat Document แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานฯปีการศึกษา2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.98 MB
Adobe Acrobat Document มาตรฐานการปฏิบัติงาน-รร.มัธยม2562 ภาคผนวก ก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 453.72 KB
Adobe Acrobat Document มาตรฐานการปฏิบัติงาน-รร.มัธยม2562 ภาคผนวก ข ค ง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.12 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลบทที่1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 914.54 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลบทที่2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 771.73 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลบทที่3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 641.24 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลบทที่4   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 637.97 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลบทที่5   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 637.07 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลบทที่6   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 613.42 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลบทที่7   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 953.43 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 520.36 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงาน กลุ่มงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 423.37 KB