ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.83 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 438.88 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.25   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.15 MB
Adobe Acrobat Document หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว5 ลว 12 เม.ย.54_ หล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.83 KB
Adobe Acrobat Document หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว20 ลว 9 ธ.ค.59_การ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 299.66 KB
Adobe Acrobat Document หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว21 ลว 5 ก.ค. 60_ หล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
Adobe Acrobat Document หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4 - ว17 ลว 30 ก.ย. 52_หล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.31 MB
Adobe Acrobat Document หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4-ว24 ลว 28 ธ.ค.59 หลั   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.65 KB
Adobe Acrobat Document หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7-ว6 ลงวันที่ 28 ม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB
Adobe Acrobat Document หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7-ว19 ลว 25 ต.ค. 61 หล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.75 KB
Adobe Acrobat Document หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว20 ลงวันที่ 30 ต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.46 MB