ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรวรรณ มากชุมโค
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ปริญญาโท/ กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร / หลักสูตรและการสอน
2547 ปริญญาตรี/ กศ.บ. มหาวิทยาลัยทักษิณ / ภาษาไทย
2543 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2549-2551 โรงเรียนประชาสงวน อ.ละแม จ.ชุมพร ครูผู้ช่วย
2551-2553 โรงเรียนประชาสงวน อ.ละแม จ.ชุมพร ครู
2553-2557 โรงเรียนเมืองหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ครู
2557-ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล