ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เผยแพร่ผลงาน
นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 12/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 1180228
Page Views 2086168
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรณิชชา วิริยกิจโกศล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ปริญญาตรี / ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิชาเอกภาษาอังกฤษ
2547 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยนาฎศิลป์กรุงเทพ สาขาละคร (นาง)
2544 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง สาขาละคร (นาง)
2541 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 4 (แหลมทราย)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2/2553 โรงเรียนธรรมโฆษิต ครูอัตราจ้าง
1/2554 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ครูอัตราจ้าง
2/2554-2/2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา พนักงานราชการ
1/2557-ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล
.