ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สารสนเทศงานบุคคล
เอกสารงานบุคคล
กรมบัญชีกลาง
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1259889
Page Views 2273318
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรณิชชา วิริยกิจโกศล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ปริญญาตรี / ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิชาเอกภาษาอังกฤษ
2547 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยนาฎศิลป์กรุงเทพ สาขาละคร (นาง)
2544 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง สาขาละคร (นาง)
2541 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 4 (แหลมทราย)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2/2553 โรงเรียนธรรมโฆษิต ครูอัตราจ้าง
1/2554 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ครูอัตราจ้าง
2/2554-2/2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา พนักงานราชการ
1/2557-ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล
.