ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สารสนเทศงานบุคคล
เอกสารงานบุคคล
กรมบัญชีกลาง
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1257996
Page Views 2270403
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสีประภา สุทธิสิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาโท (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2551 ปริญญาตรี (วทบ.) วิชาเอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2546 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2543 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านคลองเหนก
2540 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านคลองเหนก
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 พ.ค. 52 - 31 พ.ค. 52 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ครูจ้างชั่วคราว
5 มิ.ย. 52 - 5 มิ.ย. 54 โรงเรียนละแมวิทยา อ.ละแม จ.ชุมพร ครูผู้ช่วย
6 มิ.ย. 54 - 28 ก.ค. 57 โรงเรียนละแมวิทยา อ.ละแม จ.ชุมพร ครู
29 ก.ค. 57 - ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล
.