ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 22/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1224042
Page Views 2213219
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวราภรณ์ พรมมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 ปริญญาตรี (วทบ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตคุณทหาร ลาดกระบัง
2525 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรชุมพร
2520 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
11 พ.ค. 27 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ต.ค. 28 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อาจารย์1 ระดับ 3
1 ต.ค. 32 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 ต.ค. 35 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อาจารย์ 1 ระดับ 5
1 ต.ค. 36 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อาจารย์ 2 ระดับ 5
1 ต.ค. 38 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อาจารย์ 2 ระดับ 6
1 ต.ค. 42 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อาจารย์ 2 ระดับ 7
24 ธ.ค. 47 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู คศ.2
18 ส.ค. 53 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูชำนาญการ คศ.2 (สพม.11)
1 ต.ค. 56 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูชำนาญการ คศ.2 (สพม.11)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล
.