ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพนิดา พรหมสถิตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาโท (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2544 ประกาศณียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2534 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2527 ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลับเทคนิคชุมพร
2524 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ. 3) โรงเรียนชุมพรศึกษาธรรมจารีนุกูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2533 สปอ.พุนพิน สปจ.สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
2535 สปอ.พะโต๊ะ สปจ.ชุมพร เจ้าหน้าที่ธุรการ 2
2536 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สศจ.ชุมพร อาจารย์ 1
2545 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพท.ชุมพร เขต 2 อาจารย์ 2
2553 – ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล