ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางทิวา อนันตเมฆ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : thiwa26@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2534 ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต (อ.บ.) สาขาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
2530 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสายน้ำผิ้ง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
2528 ประกาศนียบัตรมัธยมศีกษาตอนต้น โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
2525 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2542 โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร อาจารย์ 1 ระดับ 3
2545 โรงเรียนวัดบึงบัว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร อาจารย์ 1 ระดับ 4
2548 โรงเรียนนวมันชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ครู คศ.1
2550 โรงเรียนละแมวิทยา อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ครู คศ.1
2553–ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ เรื่อง Boat Racing in Langsuan, A Cherished Tradition
2 รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด Wonderful People, Wonderful Things
3 คำรับรอง
4 คำนำหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ เรื่อง Boat Racing in Langsuan, A Cherished Tradition
5 เผยแพร่บทคัดย่อ หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด English Reading Comprehension with Wonderful People, Wonderful Things ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4