ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 27/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1230458
Page Views 2224281
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายปราโมทย์ เมืองมีทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 ปริญญาตรี (กศ.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน
2526 การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
2524 มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.5) โรงเรียนสวนศรีวิทยา
2522 มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.3) โรงเรียนสวนศรีวิทยา
2519 ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) โรงเรียนบ้านในเหมือง
2516 ประถมศึกษาตอนต้น (ป.4) โรงเรียนบ้านในเหมือง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2533 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร อาจารย์ 1 ระดับ 3
2535 โรงเรียนมัธยมจันทรวิทยา อาจารย์ 1 ระดับ 4
2535 โรงเรียนนาสักวิทยา อาจารย์ 2
2544-ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อาจารย์ 2 - ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล
.