ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายกำแหง ตั้งอั้น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ปริญญาตรี/ ค.บ. วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
2520 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2515 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านปากน้ําหลังสวน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2525-2526 โรงเรียนบ้านบางโหว่ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี อาจารย์ 1
2526-2528 โรงเรียนบ้านบางปรุ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี อาจารย์ 1
2528-2535 โรงเรียนพระแสงวิทยา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี อาจารย์ 1
2535-2536 โรงเรียนละแมวิทยา อ.ละแม จ.ชุมพร อาจารย์ 1
2536-2538 โรงเรียนชลธารวิทยา อ.หลังสวน จ.ชุมพร อาจารย์ 1
2538-2547 โรงเรียนชลธารวิทยา อ.หลังสวน จ.ชุมพร อาจารย์ 2
2547 โรงเรียนชลธารวิทยา อ.หลังสวน จ.ชุมพร อาจารย์ 2 ระดับ 7
2547-2551 โรงเรียนชลธารวิทยา อ.หลังสวน จ.ชุมพร ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
2551-ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อ.หลังสวน จ.ชุมพร ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล