ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอนงค์ รัตนพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บรรณารักษศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 ปริญญาตรี / ค.บ. วิทยาลัยครูสวนดุสิต / บรรณารักษศาสตร์
2525 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ ปกศ.สูง วิทยาลัยครูสวนดุสิต / บรรณารักษศาสตร์
2521 ม.ศ. 5 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2527-2529 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู 2
2529-2539 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อาจารย์ 1
2539-2547 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อาจารย์ 2
2547-ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล