ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสานนท์ คนซื่อ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2522 ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา
2520 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
2518 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
2516 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) โรงเรียนปะทิววิทยา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
2513 ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) โรงเรียนปะทิววิทยา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
2510 ประถมศึกษาตอนต้น (ป.4) โรงเรียนบ้านนางสนทินิธราชฎร์บำรุง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2523-2530 โรงเรียนบ้าตาขุนวิทยา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์ 1 ระดับ 3 – ระดับ 4
2531-ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อาจารย์ 1 ระดับ 4 - ครู (คศ.2)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล