ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจิตติมา วรชาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Kruaem2513@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาโท (ค.ม.) สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2534 ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2534-2536 โรงเรียนด่านอุดมศึกษา อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ อาจารย์ 1
2536-2538 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย อาจารย์ 1
2538-2547 โรงเรียนชลธารวิทยาคม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อาจารย์ 2
2547-ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล