ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สารสนเทศงานบุคคล
เอกสารงานบุคคล
กรมบัญชีกลาง
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1257980
Page Views 2270387
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุธีรา เทียมศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Suteera0131@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ปริญญาตรี (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2523 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูธนบุรี
2519 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชาลัย
2516 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนศรีวิทยา
2513 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2525-2533 โรงเรียนละแมวิทยา อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ครู 2 - อาจารย์ 1
2533-2544 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ 1 – อาจารย์ 2 ระดับ 6
2544-2553 โรงเรียนละแมวิทยา อำเภอละแม จังหวัดชุมพร อาจารย์ 2 ระดับ 7
2553-ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล
.