ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายดิเรก จันทร์วิไล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Direk_SUANSRI @hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2522 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2515 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2512 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวัดวิเวการาม จังหวัดชุมพร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2522-2526 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม จังหวัดพิจิตร อาจารย์ 1 ระดับ 3
2527-2534 โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา อาจารย์ 1 ระดับ 5
2535-ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อาจารย์ 2 ระดับ 7 - คศ.3(2)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้