ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเสาวนีย์ จันทร์วิไล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ปริญญาตรี (คศ.บ.) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
2523 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2521 มศ.5 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
2519 มศ.3 โรงเรียนสวนศรีวิทยา
2515 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดชลธีนิมิต จังหวัดชุมพร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2526 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม จังหวัดยโสธร อาจารย์ 1 ระดับ 3
2530 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อาจารย์ 1 ระดับ 3
2537 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อาจารย์ 2 ระดับ 5
2555 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู คศ.2
2556-ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู คศ.3(2)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล