ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางขนิษฐา ฉายากุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : สังคมวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553-2555 ปริญญาโท (ศบ.ม.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช
2531-2535 ปริญญาตรี (คบ.) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2528-2531 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
2526-2527 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2525-2526 มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม จังหวัดสงขลา
2519-2525 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2536-ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อาจารย์ 1 ระดับ 3
โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อาจารย์ 1 ระดับ 4
โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อาจารย์ 1 ระดับ 5
โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อาจารย์ 1 ระดับ 6
ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล