ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐปภัสร์ ศรทอง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : natpapat.wat@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาตรี (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
2546 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จังหวัดสงขลา
2543 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2539 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดเทพมงคล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552-2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล จังหวัดสงขลา ครู
2554-2555 โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ (อบจ.สฎ.๑) ผู้ช่วยครู
2555-ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล