ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจารุวรรณ ปลอดจินดา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Jaruwan_ _@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ปริญญาตรี (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา ครู
โรงเรียนท่าชนะ ครู
โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล