ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสาวิตรี รอดภัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิชาเอก : การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 อนุปริญญา/ปวส.การบัญชี โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ/การบัญชี
2546 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2544 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชลธารวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2542 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดชลธารวดี อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ปี ร้านหลังสวนวัสดุก่อสร้าง บัญชีธนาคาร
01 พ.ค.51- ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล