ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 22/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1224053
Page Views 2213230
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางมยุรี พลดงนอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาโท / ค.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / การบริหารการศึกษา
2530 ปริญญาตรี / บธ.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง / การเงินและการธนาคาร
2525 ม.ศ. 5 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
2520 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านปากน้ําหลังสวนประชานุเคราะห์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2533-2536 โรงเรียนบ้านเสียววิทยาคม อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ อาจารย์ 1
2536-2538 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร อาจารย์ 1
2538-2540 โรงเรียนเมืองหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร อาจารย์ 1
2540-2547 โรงเรียนเมืองหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร อาจารย์ 2
2547-2555 โรงเรียนเมืองหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
2555-2556 โรงเรียนเมืองหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล
.