ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางมยุรี พลดงนอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาโท / ค.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / การบริหารการศึกษา
2530 ปริญญาตรี / บธ.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง / การเงินและการธนาคาร
2525 ม.ศ. 5 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
2520 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านปากน้ําหลังสวนประชานุเคราะห์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2533-2536 โรงเรียนบ้านเสียววิทยาคม อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ อาจารย์ 1
2536-2538 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร อาจารย์ 1
2538-2540 โรงเรียนเมืองหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร อาจารย์ 1
2540-2547 โรงเรียนเมืองหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร อาจารย์ 2
2547-2555 โรงเรียนเมืองหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
2555-2556 โรงเรียนเมืองหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล