ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวทิพรัตน์ ลิมปนะรังสรรค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Krukim1@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2532 ปริญญาตรี (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2527 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2536 โรงเรียนบ้านคลองรอก จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์ 1 ระดับ 3
2537–2549 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ครู คศ.2
ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล