ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชรพร ใจมั่น
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการทั่วไป)
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 บริหารธุรกิจ (ป.ตรี) (สาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2546 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษา (กาญจนบุรี)
2543-2545 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอนุบาลพนมทวน
2536-2542 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอนุบาลพนมทวน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552-2555 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
2556-ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล