ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ปริญญาตรี (ค.บ.) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
2534 ปริญญาตรี / การศึกษาศาสตร์บัณฑิต / กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2554 ปริญญาตรี/ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/สังคมศึกษา
2542 ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโฮ่ง
2546 ปริญญาโท ศษม. ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2527 - พ.ศ.2542 โรงเรียนบ้านโสกแสง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ครู 2 ระดับ 2 / อาจารย์ 1 ระดับ 6
พ.ศ. 2542- พ.ศ. 2547 โรงเรียนวัดบางแหวน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อาจารย์ 2 ระดับ 6
1 ธันวาคม พ.ศ. 2547 - 12 มกราคม พ.ศ. 2549 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อาจารย์ 2 ระดับ 7
13 มกราคม 2549 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ครู คศ.3
5 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ครูผู้ช่วย
กรรมการคุรุสภา
23543 โรงเรียนบ้านแม่สานสามัคคี ตำบลแม่สำ อำศรีสัสชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อาจารย์ 2
23543 โรงเรียนบ้านแม่สานสามัคคี ตำบลแม่สำ อำศรีสัสชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อาจารย์ 2
2560 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ครูอัตราจ้าง อบจ.
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แบบฝึกทักษะ classroom
2 ใบงานที่๔
3 ใบงานที่๔
4 ใบงานที่๔
5 บทคัดย่อ รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP เรื่องเมทริกซ์
6 เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
7 หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด ประชาคมอาเซียน
8 หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา เรื่อง ไปเที่ยวปะทิว
9 SAR
10 ทดลอง
11 ทดลองส่งข้อมูล