ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายศิระวิชญ์ ทวีสุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิศวกรรมเครื่องกล
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)
2545 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคชุมพร (สาขาเครื่องกล)
2543 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร (สาขางานยานยนต์)
2540 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนครนพิทยาคม อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2560 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูผู้ช่วย
2555-2560 โรงเรียนนิรมล จังหวัดชุมพร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2548-2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง จังหวัดปทุมธานี ครูสาขาวิชาช่างยนต์
2547 โรงเรียนเทคนิคสัจวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี ครูสาขาวิชาช่างยนต์
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล