ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพิสิฐ แก้วมาก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2541 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ
2537 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
2534 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชลธารวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2531 ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านคลองกก
2558 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2549 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง อำเภอสุไหงปาดี สพท.นราธิวาส เขต 2 ครูผู้ช่วย
2551 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง อำเภอสุไหงปาดี สพท.นราธิวาส เขต 2 ครูค.ศ.1
2551 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง อำเภอสุไหงปาดี สพท.นราธิวาส เขต 2 ช่วยราชการโรงเรียนเมืองหลังสวน สพท. ชุมพร เขต 2 ครูค.ศ.1
2552 โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูค.ศ.1
2555 โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูชำนาญการ
2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล