ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวภัควดี ผลพฤกษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สารสนเทศศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Aoi.pukka@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ประกาศนียบัตร บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
2553 ปริญญาโท (ศศ.ม.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
2542 ปริญาตรี (ศศ.บ.) สถาบันราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
2542 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2539 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวีวิทยา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
2536 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2546-2547 บริษัทหิรัญ เอส เสวี จำกัด จังหวัดนครปฐม พนักงานจัดเก็บข้อมูล
2547-2549 โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกสุราษฎร์ธานี ครู
2549-2550 สถานีวิทยุชุมชน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้จัดรายการวิทยุ
2550-2553 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จังหวัดชุมพร นักวิชาการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
2553-2556 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์1 จังหวัดสุราษฏร์ธานี ครูผู้ช่วย - ครูคศ.1
ปัจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูคศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล