ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางณัฐริยา รองพล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : นาฏศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาตรี (ศศ.บ.) สาขานาฏศิลป์ไทย คณะศึกษาศาสตรบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เขตวิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช
2547 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช
2544 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช
2541 ประกาศนียบัตรประถมศึกษา โรงเรียนวัดมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554-2557 โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครูอัตราจ้าง
2558-2559 โรงเรียนวัดทองพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ครูอัตราจ้าง
2560 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล