ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนงเยาว์ กฤษฎาสกุลการ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สุขศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำเย็น อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
2542 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนท่าข้ามวิทยา อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
2545 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
2549 ปริญญาตรี สาขาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
2553 ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2550-2551 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ครูอัตราจ้าง
2552-2554 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ครูอัตราจ้าง
2554-2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ครูธุรการ
2560 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล