ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเพชรรัตน์ บัวอินทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ปริญญาตรี สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประถมศึกษา โรงเรียนจินดาพงศ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555-2558 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
2559 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
2559 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2560 โรงเรียนบ้านน้ำฉา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
2560 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล