ครูชาวต่างประเทศ

Mr.Hamza Zouaghi
Education Hub Project

Mr. Amir Mahdavi
Education Hub Project

Miss Raoua Ben Trichili
Education Hub Project

Miss Raisa Morales Baizabal
Education Hub Project

Miss Inna Yakovenko
Education Hub Project

Mr.Ashraf Baheildin Mansour
Co-teaching Program

Mr.Jalin Jean-Roger
Co-teaching Program

Mr.Joseba Chaves
Co-teaching Program

Mr.Vaidas Sadeika
Co-teaching Program