ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน


♦ สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ♦


♦ สีประจำโรงเรียน ♦


"เขียว
เหลือง"

สีเขียวหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

สีเหลืองหมายถึง ความมีคุณธรรม จริยธรรม


♦ ธงประจำโรงเรียน ♦

"พื้นธงเป็นสีเขียวเหลือง มีสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนอยู่ตรงกลาง"


♦ ปรัชญา (Philosophy) ♦

สุ. จิ. ปุ. ลิ.

สุ จิ ปุ ลิ  คือหัวใจของนักปราชญ์หรือบัณฑิต

สุ  ย่อมาจาก  สุตตะ  แปลว่า  การฟัง

จิ  ย่อมาจาก  จิตตะ  แปลว่า  การคิด

ปุ  ย่อมาจาก  ปุจฉา  แปลว่า  การถาม

ลิ  ย่อมาจาก  ลิขิต  แปลว่า  การเขียน♦ อัตลักษณ์ของโรงเรียน ♦

"น้ำใจงาม  ความรู้ดี  กีฬาเด่น"


♦ เอกลักษณ์ของโรงเรียน ♦

"สืบสานวัฒนธรรมมท้องถิ่น"


♦ ต้นไม้ประจำโรงเรียน ♦

"ต้นราชพฤกษ์"