คณะผู้บริหาร

นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0817979065
อีเมล์ : doungrutai.th@suansri.ac.th

นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0954284365
อีเมล์ : suganya.khorat@suansri.ac.th

นางจิตติมา วรชาติ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0824155696
อีเมล์ : ywrchat@suansri.ac.th

นางอิสริญ บุญหนัก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0905965858
อีเมล์ : isarin.b@suansri.ac.th

นางสาวดาราวดี บรรจงช่วย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : darawadee.b@suansri.ac.th

นางสาววีรวรรณ มณีนวล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร : 0870850125
อีเมล์ : weerawan@suansri.ac.th

นายสุทิน สุทธิสิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร
เบอร์โทร : 0955492453
อีเมล์ : tinmath.ss@suansri.ac.th

นางสุธีรา เทียมศิริ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0836371193
อีเมล์ : suteerathiamsiri@suansri.ac.th

นางมยุรี พลดงนอก
หัวหน้าฝ่ายการเงินและสินทรัพย์
เบอร์โทร : 0836371193
อีเมล์ : mayuree@suansri.ac.th

นายกฤษฎา กาลสงค์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0815395786
อีเมล์ : kay95786@suansri.ac.th