ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.สำรวย ภักดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางกษมาพร ชวาลิต
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายปฐมพงศ์ ชวาลิต
รองผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนงาน

นายสุทิน สุทธิสิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสุธีรา เทียมศิริ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาววีรวรรณ มณีนวล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางมยุรี พลดงนอก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

นางสาวศรีสุดา รัตนะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นายรัตนันท์ การิกาญจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นางสาววิไลรัตน์ แซ่เอี้ยว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล