ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

♦ วิสัยทัศน์ (Vision) ♦


           ภายในปี พ.ศ.2564โรงเรียนสวนศรีวิทยาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลบนพื้นฐาน  ของความเป็นไทย สู่ความเป็นพลโลก♦ พันธกิจ (Mission) ♦


พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  บนพื้นฐานของความเป็นไทย  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  ความสามารถ  ทักษะตามสมรรถนะ  และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล