ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นิยามองค์กร/เป้าประสงค์
นิยามองค์กร / เป้าประสงค์

♦ นิยามองค์กร ♦


"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ในการสร้างโอกาสและคุณภาพให้กับผู้เรียน"
♦ เป้าประสงค์(Corporate Objective/Goal)  ♦


1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  มีศักยภาพในการแข่งขัน

2. ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เห็นคุณค่า  สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมท้องถิ่น

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  ความสามารถ และทักษะตามสมรรถนะ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล

5. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน

6. โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา

7. ผู้รับบริการพึงพอใจ