นางสีประภา สุทธิสิน
นางสีประภา สุทธิสิน
ชื่องานวิจัย      การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่องการเคลื่อนที่
วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา
ชื่อผู้วิจัย         นางสีประภา  สุทธิสิน
ตำแหน่ง          ครู  โรงเรียนสวนศรีวิทยา
ปีการศึกษา       2560
 
บทคัดยอ
 
             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องการเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา  2. เพื่อหาประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  กอนและหลังการเรียน โดยใชชุดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องการเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน  4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องการเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา
         กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียน เรื่อง การเคลื่อนที่ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560  โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร และทำการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม(Cluster Random Sampling) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์,2540:89) มีจำนวน 2 ห้องเรียนมีนักเรียนจำนวน 75 คน เป็นห้องเรียนที่มีนักเรียนแบบคละความรู้ความสามารถ โดยจัดให้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การเคลื่อนที่ เครื่องที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา  จำนวน 5 เล่ม ซึ่งมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นแบบทดสอบประเภทปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน 30  ข้อ ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.87  แบบวัดความพึงพอใจที่ได้สร้างขึ้นตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5  ระดับ จำนวน  10  ข้อ ที่มีค่าความเที่ยงของแบบประเมิน เท่ากับ 0.92 วิเคราะหขอมูลโดยใช้สูตรการหาประสิทธิภาพ  E1/E2  สูตรการหาค่าดัชนีประสิทธิผล ค่าสถิติวิเคราะห์ คือ  ค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าเฉลี่ยร้อยละและการทดสอบแบบ t-test  dependent  
          ผลการวิจัยพบวา
         1. ประสิทธิภาพรายชุดของชุดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องการเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา  มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.39/80.98 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพ 80/80
         2. ค่าประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องการเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา มีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.6019
         3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ของชุดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องการเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
         4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องการเคลื่อนที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x= 4.58, SD = 0.578)