ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นางสาวอมรรัตน์ บุญสิน
นางสาวอมรรัตน์ บุญสิน
ชื่อเรื่อง                        การพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  ร่วมกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
                                    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา
ชื่อผู้วิจัย                      นางสาวอมรรัตน์  บุญสิน
                                    ตำแหน่งครู  โรงเรียนสวนศรีวิทยาอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
                                    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ปีที่ศึกษา                      2560        


บทคัดย่อ
 
           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยาอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2560จำนวน 36คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย(Sample Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยชุดกิจกรรมเรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตจำนวน 6 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตจำนวน 12แผน ใช้เวลาสอน 20ชั่วโมง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.25 – 0.76ค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.33 - 0.87และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.77สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที (t-testDependent)
ผลการศึกษาพบว่า1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตตามเกณฑ์ 80/80 เท่ากับ82.73/82.292) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยาพื้นฐานของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05และ3) นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตมีความพึงพอใจต่อการเรียนระดับมาก ( = 4.16, S.D. = 0.94) และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละรายการพบว่า ทุกๆ รายการอยู่ในระดับมาก

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.03 KB