โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต
รายงานผล
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี 2564

รายงานการพัฒนานวัตกรรม  การป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปีงบประมาณ 2564
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การดำเนินกิจกรรม

ภาพข่าว ITA

จดหมายข่าว
การปะเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- จดหมายข่าวกิจกรรม 122 ปี โรงเรียนสวนศรีวิทยา

- จดหมายข่าวกิจกรรมลานบุญลานธรรม

- จดหมายข่าวกิจกรรมรักด้วยใจ  พี่น้องชาวเขียวเหลือง

- จดหมายข่าวกิจกรรมบำเพ็ญบุญและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน  ปี 2564

- กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

- กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา  วันปิยมหาราช
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

รายงานโครงเรียนคุณธรรม สพฐ. 2 ดาว
   ด้านที่ 1 โรงเรียน
   ด้านที่ 2 ผู้บริหาร
   ด้านที่ 3 ครู
   ด้านที่ 4 นักเรียน

รายงานโรงเรียนสุจริต
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต 2563

อารยเกษตร
   การประชุมเตรียมความพร้อม
   พิธีเปิดโครงการ
   จดหมายข่าว
   สรุปผลการดำเนินงานวันที่ 13 ก.ย. 64
   สรุปผลการดำเนินงานวันที่ 14 ก.ย. 64
   สรุปผลการดำเนินงานวันที่ 15 ก.ย. 64
   สรุปผลการดำเนินงานวันที่ 16 ก.ย. 64
   สรุปผลการดำเนินงานวันที่ 17 ก.ย. 64
   สรุปผลการดำเนินงานวันที่ 18 ก.ย. 64
   สรุปผลการดำเนินงานวันที่ 19 ก.ย. 64
   สรุปผลการดำเนินงานวันที่ 20 ก.ย. 64