แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต
รายงานผล
รายงานการกำกับติดตามงานตามแผนปฎิบัติการโครงการโรงเรียนสุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี 2564

รายงานการพัฒนานวัตกรรม  การป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปีงบประมาณ 2564
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
จดหมายข่าว กิจกรรมลานบุญลานธรรม

จดหมายข่าว ชี้แจงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

จดหมายข่าว พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

จดหมายข่าว ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนสุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2565

การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต2565

โครงการโรงเรียนสุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2564 

การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต2564


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(คู่มือครู)

- กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร


มาตรการและการดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินโรงเรียนสวนศรีวิทยา 2565การดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565