เอกสารงานประกันคุณภาพทางการศึกษา
คำชี้แจงในการดำเนินงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167 KB
เอกสารหมายเลข ๑
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.5 KB
เอกสารหมายเลข ๒
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.23 KB
เอกสารหมายเลข ๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.88 KB
เอกสารหมายเลข ๔
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 292.87 KB
เอกสารหมายเลข ๕
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.5 KB
ค่าเป้าหมาย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.03 KB
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา2562 และปี2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.18 KB