สถิติการให้บริการงานวิชาการ
สถิติการให้บริการงานวิชาการ
สถิติการให้บริการงานทะเบียน มกราคม - มิถุนายน 2565

สถิติการให้บริการงานทะเบียน  มกราคม - มิถุนายน 2564
สถิติผลประเมินความพึงพอใจ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการงานทะเบียน2565

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการงานทะเบียน2564