สถิติการให้บริการงานวิชาการ
สถิติการให้บริการงานวิชาการ
สถิติการให้บริการงานทะเบียน  มกราคม - มิถุนายน 2564
สถิติผลประเมินความพึงพอใจ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการงานทะเบียน