แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  (1 ตุลาคม 2563 - 30 เมษายน 2564)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  (1 พฤษภาคม 2564 - 30 กันยายน 2564)
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
รายงานผลการขัดซื้อจัดจา้ง  เดือนเมษายน 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนมิถุนายน 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนกรกฎาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนสิงหาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนกันยายน 2564


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563