คู่มือการปฏิบัติงาน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา

- หลักเกณฑ์และวิธีโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

- หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำหแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังสำหรับการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- หลักเกณฑ์และวิธีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

- ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

- แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุลและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิในประเทศ


การพัฒนาบุคลากร
- หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน

- การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน


การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร
- การดำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
- การอนุมัติการลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทงการศึกษาถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างการลา

- ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


อื่น ๆ

พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  วิทยฐานะครูชำนาญการ  และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการบริหารงานฝ่ายบริหารงบประมาณ

คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป

คู่มือปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารวิชาการ

คู่มือฝ่ายบริหารงานบุคลากร

คู่มือกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานฯปีการศึกษา2561

มาตรฐานการปฏิบัติงาน-รร.มัธยม2562

มาตรฐานการปฏิบัติงาน-รร.มัธยม2562 ภาคผนวก ก

มาตรฐานการปฏิบัติงาน-รร.มัธยม2562 ภาคผนวก ข ค ง

ู่มือครู

คู่มือนักเรียนปี 2565

คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19

คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลบทที่1

คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลบทที่2

คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลบทที่3

คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลบทที่4

คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลบทที่5

คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลบทที่6

คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลบทที่7
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์