คู่มือการปฏิบัติงาน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  วิทยฐานะครูชำนาญการ  และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ


คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว.17

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย


 
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการบริหารงานฝ่ายบริหารงบประมาณ

คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป

คู่มือปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารวิชาการ

คู่มือฝ่ายบริหารงานบุคลากร

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์