สถิติงานบุคลากร
สถิติงานบุคลากร
สถิติการให้บริการงานบุคลากร การย้าย

สถิติการให้สบริการงานบุคคล การขอมีบัตรและคัดสำเนา กพ7

สถิติการให้สบริการงานบุคคล เครื่องราชฯ

สถิติงานพัฒนา ปีงบประมาณ 2564
ผลประเมินความพึงพอใจงานบุคลากร
แบบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการบริการและการจัดการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคล ปี2563
รายงานผลการบริหารงานทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง ID Plan ปีการศึกษา 2563

รายงานสารสนเทศฝ่ายบริหารบุคลากร ปีการศึกษา 2563
สถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตปีงบประมาณ 2563 ครึ่งปีหลัง ( 1พ.ค. 63 - 30 ก.ย. 63)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กิจกรรมชุมชนมีส่วนร่วมปี 2563