สถิติงานบุคลากร
สถิติงานบุคลากร
สถิติการให้บริการงานบุคคล การขอมีบัตร ปี2565

สถิติการให้บริการงานบุคลากร การย้าย

สถิติการให้สบริการงานบุคคล การขอมีบัตรและคัดสำเนา  กพ7 ปี2564

สถิติการให้สบริการงานบุคคล เครื่องราชฯ

สถิติงานพัฒนา ปีงบประมาณ 2564
ผลประเมินความพึงพอใจงานบุคลากร
แบบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการบริการและการจัดการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคล ปี2564

แบบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการบริการและการจัดการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคล ปี2563
รายงานผลการบริหารงานทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการพัฒนางานฝ่ายบริหารงานบุคคล  งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564

รายงานสารสนเทศฝ่ายบริหารบุคลากร ปีการศึกษา 2564

รายงานการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง ID Plan ปีการศึกษา 2563

รายงานสารสนเทศฝ่ายบริหารบุคลากร ปีการศึกษา 2563
สถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตปีงบประมาณ 2565 ครึ่งปีหลัง ( 1 เม.ย. 65 - 30 ก.ย. 65)

สถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตปีงบประมาณ 2564 ครึ่งปีหลัง ( 1 พ.ค. 64 - 30 ก.ย. 64)

สถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตปีงบประมาณ 2564 ครึ่งปีแรก ( 1 ต.ค. 63 - 30 เม.ย. 64)

สถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตปีงบประมาณ 2563 ครึ่งปีหลัง ( 1พ.ค. 63 - 30 ก.ย. 63)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กิจกรรมชุมชนมีส่วนร่วมปี 2565

กิจกรรมชุมชนมีส่วนร่วมปี 2564

กิจกรรมชุมชนมีส่วนร่วมปี 2563